Politiskt styrd organisation

Region Jönköpings län är en politiskt styrd organisation och länets invånare är våra främsta uppdragsgivare.

Regionen styrs av politiker som valts direkt av länets invånare. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur vi utför våra uppdrag.

Regionens verksamhet regleras i kommunallagen. Dessutom styrs vår verksamhet också av speciallagar som hälso- och sjukvårdslagen.

Regionen har dels en politisk organisation, dels en tjänstemannaorganisation. Politikerna fattar beslut om verksamhetens inriktning och tjänstemännen genomför det politikerna beslutat. Den politiska organisationen är vald och kan förändras vart fjärde år. Tjänstemännen däremot är anställda i regionen.

Regiondirektören är regionens högste tjänsteman och Regionstyrelsens ordförande är regionen högste ansvarige politiker.