Första tertialet 2017: Förbättringsarbete ger goda resultat i hälso- och sjukvården

Hög tillgänglighet i primärvården och god tillgång till specialiserad vård – det är några av de goda resultat som redovisas i den fördjupade månadsrapporten för Region Jönköpings län för årets första fyra månader. Det målmedvetna utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården syns även i det ekonomiska resultatet, som närmar sig budgetbalans.

– Vi är stolta över att sedan flera år höra till de allra bästa landstingen och regionerna när det gäller patientnöjdhet och tillgänglighet, säger Mia Frisk, ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård. Nu ser vi att det gedigna förbättringsarbete som våra medarbetare och chefer genomför inom sina verksamheter dessutom påverkar det ekonomiska resultatet i positiv riktning, vilket är oerhört glädjande.

Vårdcentraler hanterar stor ökning av samtal

Samtalen till primärvården har under perioden ökat med drygt 11 000 jämfört med samma period föregående år. Trots den stora ökningen besvarar vårdcentralerna alla inkommande samtal samma dag.  Även antalet läkarbesök inom primärvården ökar med nästan 25 procent, vilket förklaras av ett stort antal digitala vårdbesök från patienter utanför Jönköpings län. En tredjedel av vårdcentralerna når målet att erbjuda läkarbesök inom fem dagar och intensivt arbete pågår för att öka andelen måluppfyllelse.

– Invånarna har ett högt förtroende för hälso- och sjukvården i länet, där vi ser att det finns en stark koppling till hög tillgänglighet, kontinuitet och goda medicinska resultat, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör. Här placerar sig Region Jönköpings län i topp bland landsting och regioner i Sverige.

God tillgång till specialiserad vård

Inom den specialiserade vården nås målet att de allra flesta patienter genomför sitt första besök inom 60 dagar. Tillgängligheten till röntgen förbättras också jämfört med föregående år, medan väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatrin ligger långt från målet.

– Bemanningsproblematiken drabbar också besök och utredningar inom barn- och ungdomspsykiatrin, vilket är ett problem vi även ser nationellt, säger Mia Frisk. Det är en utmaning vi arbetar fokuserat för att komma till rätta med. Detsamma gäller användandet av hyrläkare, där en handlingsplan tas upp i regionstyrelsen inom kort.

Länets akutmottagningar tog emot ca 1000 fler besök under årets första fyra månader jämfört med föregående år. Tillgängligheten ligger över riksgenomsnittet, men når inte målet att 90 procent av patienterna ska kunna lämna mottagningen inom fyra timmar.

Stärkt ekonomi inom hälso- och sjukvården

Den positiva ekonomiska utvecklingen inom hälso- och sjukvården håller i sig i prognosen för 2017, där framför allt verksamhetsområdena Medicinsk vård och Kirurgisk vård väntas minska obalansen med närmare 80 miljoner kronor jämfört med 2016. Även kostnader för läkemedel, regionsjukvård och vårdval primärvård är lägre än förväntat.

– Sammantaget är prognosen för helåret minus 20,7 miljoner kronor inom hälso- och sjukvården, vilket är en stor förbättring jämfört med bara två år tillbaka, säger Mia Frisk. Det ligger därmed helt i linje med Region Jönköpings läns målsättning om en ekonomi i balans.

Kontakt:

Mia Frisk
Ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård
070-699 40 17

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör
010-232 41 92