Bra verksamhetsutveckling och stärkta finanser inleder året

Styrketränande kvinna i hjärtrehabilitering
Ekonomiskt styrkebesked i första tertialet för Region Jönköpings län. Foto: Johan W Avby

Primärvården tar emot allt fler samtal, tillgången till specialiserad vård är överlag god och planeringen för höghastighetsjärnväg fortsätter med full kraft. Samtidigt pekar helårsprognosen på ett överskott om 240 miljoner kronor för 2017. Ett styrkebesked som stärker finansieringen av de investeringar som nu görs för att möta framtidens behov av hälso- och sjukvård i Jönköpings län.

– De positiva signalerna under årets första månader visar att Region Jönköpings län fortsätter på rätt väg, både när det gäller omställningar och satsningar inom hälso- och sjukvården och utvecklingen av länet som en attraktiv och stark tillväxtregion, säger regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm.

I den fördjupade månadsrapporten presenterar Region Jönköpings län utfallet för verksamhet och ekonomi de första fyra månaderna 2017. Resultaten visar på god måluppfyllelse. Inom hälso- och sjukvården handlar det bland annat om tillgänglighet, bemötande, patientsäkerhet, folkhälsa och kostnadseffektivitet. För regional utveckling har målen sin utgångspunkt i att skapa attraktivitet och tillväxt för länet.

– Länets invånare har ett högt förtroende för både hälso- och sjukvård och kollektivtrafik, säger Agneta Jansmyr, regiondirektör. Vi ser att våra chefers och medarbetares engagemang betyder mycket för att stärka och fortsätta utvecklingen av verksamheten, vilket är viktigt för att vi ska fortsätta vara bland de bästa i landet både avseende verksamhet och ekonomi.

Tillsammans från sjukhus till vårdcentral

Inledningen av året präglas av utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården, där personcentrerad vård, goda medicinska resultat, hög tillgänglighet och invånarnas förtroende för vården står i centrum. Områden där Region Jönköpings län placerar sig i topp vid nationella jämförelser.

Satsningen ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård” fortsätter, med omställning från sluten till öppen vård och från vård till hälsofrämjande insatser. Tillsammansarbetet väcker omvärldens intresse och presenteras nu såväl i nationella som internationella sammanhang.

Primärvården hanterar stor ökning av samtal

Samtalen till primärvården har under perioden ökat med drygt 11 000 jämfört med samma period föregående år. Trots den stora ökningen besvarar vårdcentralerna alla inkommande samtal samma dag. En tredjedel av vårdcentralerna når målet att erbjuda läkarbesök inom fem dagar och intensivt arbete pågår för att öka andelen måluppfyllelse.

God tillgänglighet till specialiserad vård

Tillgängligheten till den specialiserade vården är god med högre tillgång än genomsnittet i riket, men väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatrin ligger långt från målet och arbete pågår för att komma till rätta med dem. Tillsammans med övriga landsting och regioner pågår arbete för att vara oberoende av bemanningsföretag till 2019, ett förslag till förstärkt handlingsplan behandlas i regionstyrelsen i juni 2017.

Hälsokommunikatörer sprider kunskap

Satsningen på hälsoskolor med hälsokommunikatörer, kurator, tolk och asylsjuksköterskor har nått omkring 600 asylsökande i länet. I hälsoskolan ges bland annat utbildning och information om egenvård, sömn, stress och levnadsvanor på det egna modersmålet. Av de ca 4500  asylsökande barn och vuxna som finns i länet har 80 procent fått hälsoundersökning och tandvården har kompletterat sina mottagningar med mobila team.

Uppsving för resande med ungdomskort

Parallellt med arbetet med en ny regional och nationell trafikplan, fortsätter Region Jönköpings län med satsningar i den gällande planen, som bland annat berör det så kallade Y:et ( järnvägen Värnamo-Vaggeryd-Jönköping/Nässjö). I det aktiva arbetet tillsammans med länets utpekade stationskommuner i frågan om höghastighetsjärnväg, har en nationell konferens arrangerats i Jönköping tillsammans med Sverigeförhandlingen.

Inom kollektivtrafiken ökar resandet med ungdomskortet kraftigt under perioden, framförallt med Krösatågen.

Regional utvecklingsstrategi för en attraktiv region

Inom det omfattande regionala utvecklingsuppdraget pågår en revidering av den regionala utvecklingsstrategin, i samverkan med länets över 60 RUS-ombud inom alla samhällssektorer. Med målsättningen om ett bra liv i en attraktiv region, läggs stort fokus på fortsatt bredbandsutbyggnad, jämställd tillväxt, innovation, näringslivsutveckling och olika satsningar för att nyanlända snabbare ska komma i arbete eller studier.

Minskad sjukfrånvaro och satsning på förmånscyklar

Jämfört med 2016 har sjukfrånvaron minskat under perioden för organisationen som helhet. Ett aktivt arbete pågår för att främja hälsa och förebygga ohälsa, parallellt med rehabiliterande insatser i pågående sjukskrivningar. Satsningen på förmånscyklar har fallit väl ut – hittills är ca 1200 cyklar under uthyrning.

Positivt ekonomiskt resultat

Enligt prognosen för hela 2017 blir överskottet 240 miljoner kronor, vilket är 70 miljoner bättre än budgeterat.

– Den ytterligare förstärkta ekonomin är självklart mycket goda nyheter, säger Malin Wengholm. Vi behöver ett positivt resultat för att klara de stora investeringar vi planerar inom hälso- och sjukvården i år och de närmaste åren. Prognosen på 240 miljoner kronor ger Region Jönköpings län goda förutsättningar för det.

Under årets första fyra månader har Region Jönköpings län investerat i byggnader, IT, medicinteknik, inventarier, fordon med mera för cirka 233 miljoner kronor. För hela 2017 räknar regionen med att investera för 781 miljoner kronor, främst i om- och nybyggnader på de tre sjukhusen. Målet är att kunna betala alla planerade investeringar med egna medel.