Pressmeddelande 29 maj 2017: Budgetförslag från nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet – satsning på kompetensförsörjning

En ”Spira-peng” för barn i Jönköpings län är en av satsningarna som nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet vill satsa på. Från vänster stående: Malin Olsson, ordförande, Per-Ola Nilsson, verksamhetschef ,  Smot, Torbjörn  Eriksson, 1:e vice ordförande, Per Eriksson, ledamot. Sittande: Mari Lindahl, ledamot samt Mia Ringblom Hjertner, konstnärlig chef för Ung Scen.
En ”Spira-peng” för barn i Jönköpings län är en av satsningarna som nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet vill satsa på. Från vänster stående: Malin Olsson, ordförande, Per-Ola Nilsson, verksamhetschef , Smot, Torbjörn Eriksson, 1:e vice ordförande, Per Eriksson, ledamot. Sittande: Mari Lindahl, ledamot samt Mia Ringblom Hjertner, konstnärlig chef för Ung Scen. Foto: Lars Kroon

Det viktigaste uppdraget för Region Jönköpings läns nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet är att vara en katalysator för regional utveckling i Jönköpings län. Därför föreslås regionala utvecklingsmedel på totalt 27,5 miljoner kronor användas under 2018 till prioriterade områden som bidrar till regional tillväxt.

Prioriterade projekt under 2018 är:

  • Uppkopplad industri och nya material
  •  Digitalisering
  •  Forskning och innovation med inriktning på samproduktion med näringslivet
  •  Energiomställning och grön omställning
  •  Kompetensförsörjningsinsatser
  •  Landsbygdsinsatser kopplade till näringslivsutveckling och landsbygdsprogrammet

Nytillskott av arbetskraft

För ett län med stor demografisk utmaning, där vi blir allt äldre och föder färre barn, samtidig som vi har en utflyttningstrend, kan tidigare års flyktinginvandring bli ett positivt nytillskott av arbetskraft om vi lyckas med integreringen.

En betydande del av de arbetssökande matchar dock inte arbetsgivarnas behov. Här ska Region Jönköpings län vara en aktiv part i samordningen av olika insatser som görs för nyanlända.

– Vi behöver därför snabbt genomföra en kartläggning av kompetenser. Detta arbete sker i nära samverkan med kommuner, arbetsförmedling, länsstyrelse och andra berörda aktörer, säger Malin Olsson, ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Undervisning i svenska integreras

Region Jönköpings läns folkhögskolor har de senaste åren drivit projektet "Snabbspår för akademiker" som intensiv svenskundervisning för nyanlända akademiker. Denna verksamhet kommer nu att integreras i regionens ordinarie utbildning för nyanlända.

Region Jönköpings läns naturbruksgymnasier i Tenhult och Stora Segerstad ska utvecklas i samråd med länets kommuner och erbjuda ett brett utbud av olika inriktningar. Ambitionen är en utveckling mot att bli kunskapscentra för naturbrukets aktörer. I år genomförs en förstudie om småskalig livsmedelsförädling.  Avsikten är att under 2018 ta ställning till en eventuell satsning för förädling av mjölk till den egna verksamheten.

Viktigt med fler studiemöjligheter

– Att skapa fler studiemöjligheter på yrkeshögskolenivå och på högskolenivå i Jönköpings län är viktigt för den fortsatta kompetensförsörjningen, säger Malin Olsson. Därför satsar Region Jönköpings län under 2018 extra på strategisk kommunikation gentemot nationella myndigheter och beslutsfattare för fler utbildningsplatser, för att öka kunskapen om vårt läns utmaningar och vikten av forskningsanslag till vårt lärosäte Jönköping University.

De regionala utvecklingsmedlen ska även bidra till att stötta satsningar i länet för forskningsanslag kopplat till befintligt näringsliv samt utvecklandet av så kallade testbäddar, där nya idéer kan testas i praktisk verklighet redan under utvecklingsfasen.

Innovationsstrategi har tagits fram

Under 2017 har en regional innovationsstrategi tagits fram i samverkan med politiker, företagare, samverkansgrupper och övriga aktörer i det så kallade innovationsfrämjande systemet. Tre insatsområden som är viktiga för vårt innovationsklimat lyfts fram. Under 2018 ska ett strategiskt innovationsråd skapas bestående av politiska representanter och innovationsfrämjande aktörer med syfte att bidra till arbetet med en smart specialiseringsstrategi enligt ett EU-direktiv.

Unga sommarföretagare

Sommarpraktiksatsningen som påbörjades i år, i alla länets kommuner, kommer att fortsätta under 2018. För att öka kunskapen och intresset för företagande erbjuds ungdomar möjligheten att starta företag under sommaren. Dessutom skapar Region Jönköpings län möjligheter för unga till sommarpraktik inom de kulturella och kreativa näringarna samt i föreningslivet.

Ökad samverkan inom kulturen

 Smålands Musik och Teater ska nå och engagera länets alla invånare med ett varierat utbud för skilda smakriktningar.

Under 2018 ska Smålands Musik och Teater fortsätta verka för att utveckla långsiktiga överenskommelser och samarbeten med kommuner och lokala aktörer. Region Jönköpings län ska etablera en "Spira-peng" där barn i Jönköpings län ges möjlighet att få en kulturupplevelse i Kulturhuset Spira under sin låg- och högstadietid (åk 2 och åk 8). Biljettkostnaderna för detta ska nu helt finansieras med regionala kulturmedel.

– För att  länets vackra kulturhus Spira ska användas även sommartid vill Region Jönköpings län att Smålands Musik och Teater arbetar för att anordna konserter eller föreställningar utomhus (Sommar på Spira), säger Malin Olsson.

 

Malin Olsson (M) regionråd, ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Torbjörn Eriksson (KD) 1:e vice ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Per Eriksson (C) ledamot i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Mari Lindahl (L) ledamot i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet