Miljöledningssystem – för ett effektivt miljöarbete i Region Jönköpings län

Interna granskningar görs av 55-60 verksamheter per år. Miljösamordnare Marit Staaf ( i mitten) besöker till exempel ortopedkliniken på Höglandssjukhuset och går bland annat igenom kemikalierutinerna tillsammans med Britt Leandersson, Catherine Karlsson (skymd), och miljöombuden Elin Andersson, Gerd Sunebo och Agneta Samuelsson.
Interna granskningar görs av 55-60 verksamheter per år. Miljösamordnare Marit Staaf ( i mitten) besöker till exempel ortopedkliniken på Höglandssjukhuset och går bland annat igenom kemikalierutinerna tillsammans med Britt Leandersson, Catherine Karlsson (skymd), och miljöombuden Elin Andersson, Gerd Sunebo och Agneta Samuelsson. Foto: Johan W Avby
Interna granskningar görs av 55-60 verksamheter per år. Miljösamordnare Marit Staaf ( i mitten) besöker till exempel ortopedkliniken på Höglandssjukhuset och går bland annat igenom kemikalierutinerna tillsammans med Britt Leandersson, Catherine Karlsson (skymd), och miljöombuden Elin Andersson, Gerd Sunebo och Agneta Samuelsson.  Hela Region Jönköpings län uppfyller de nya skärpta kraven i miljöledningssystemet ISO 14001:2015, berättar miljösamordnarna Marit Staaf och Jacob Mild.

Region Jönköpings län är en av få regioner och landsting i Sverige som valt att miljöcertifiera hela sin verksamhet och samla alla verksamheter i ett gemensamt miljöledningssystem.

Att samla allt från kliniskt rena operationsrum till naturbruksgymnasium, länstrafik, laboratorium, kulturverksamhet, med mera, i gemensamma rutiner är en utmaning. Men arbetet har gett resultat. Vid den senaste externa revisionen våren 2017 uppfyllde hela Region Jönköpings läns breda verksamhet de nya och tydligare kraven enligt nya utgåvan av miljöledningssystemet ISO 14001.

”En kvalitetsstämpel”

– Att vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 är en kvalitetsstämpel på att vi tar ansvar i miljöfrågor och har som mål att påverka miljön så lite som möjligt, säger Marit Staaf, miljösamordnare.

Program för hållbar utveckling 2017-2020 styr hur Region Jönköpings län ska arbeta med frågor kring miljö och hållbarhet. Här finns mål och åtgärder inom områden där miljöpåverkan är som störst. Dessa berör allt från energianvändning i våra fastigheter och klimatpåverkan från tjänsteresor och arbetspendling till Länstrafikens drivmedelsanvändning, materialförbrukning och läkemedelsanvändning. I programmet finns även mål och åtgärder för ekologiska livsmedel och giftfria leksaker, med mera.

ISO 14001-standardens krav

– Ett av ISO-standardens krav är ledningens genomgång, säger Marit Staaf. Två gånger per år hålls den av oss miljösamordnare med respektive verksamhetsområdesledning. Här diskuterar vi verksamhetsområdets miljöarbete och följer upp de mål och åtgärder som finns i Program för hållbar utveckling. Det är verksamhetschefernas ansvar att kommunicera och implementera de beslut som fattas vid ledningens genomgång.

Att vara miljöcertifierad innebär också regelbundna revisioner, såväl interna som externa.

– Just nu är vi 15 interna revisorer, som gör cirka 55-60 granskningar per år där vi är ute i verksamheterna. Vid revisionerna tittar vi så att de rutiner som finns följs. Vi sitter först ner med ledningen och går igenom kunskapen kring hållbarhetsprogrammet, måluppfyllelse, miljöpåverkan och de lagar som styr vår verksamhet. Sedan går vi ut och tittar på hur miljöarbetet fungerar i praktiken, till exempel avfallshantering och att kemikalielistor finns. Varje verksamhet får besök ungefär vart tredje år.

Extern granskning varje år

Varje år kommer också ett externt certifieringsföretag för att granska att Region Jönköpings län uppfyller kraven för miljöcertifiering enligt ISO 14001.

– De tittar mycket på våra miljömål och hur de har implementerats i verksamheterna. Vid den senaste granskningen var de nöjda med det system vi byggt upp och den tydlighet vi hade i våra mål. Det är alla medarbetares förtjänst att vi har ett fungerande miljöarbete inom Region Jönköpings län och med hjälp av vårt nya Program för hållbar utveckling kan vi tillsammans jobba för en hållbar region, säger Marit Staaf.