Pressmeddelande 16 maj 2017: Tillitsdelegationen studerar Esther-nätverk i Region Jönköpings län

Hur kan verksamhet utvecklas genom tillitsbaserad styrning inom hälso- och sjukvården? Den 16 maj besöker Tillitsdelegationen Region Jönköpings län för att studera hur regionen arbetar med att styra och utveckla verksamhet utifrån invånarnas behov.

Delegationens uppdrag innebär bland annat att säkerställa välfärdstjänsterna utgår från invånarnas behov, håller god och likvärdig kvalitet och att de är jämlika, jämställda och tillgängliga.

Betydelsen av ständigt förbättringsarbete

Dagen inleds med att gruppen träffar regionråd Mia Frisk och regiondirektör Agneta Jansmyr. Här lyfts det långsiktiga arbetet med ständiga förbättringar, ledarutveckling och medarbetarengagemang utifrån en gemensam värdegrund. Förbättrings- och utvecklingsarbetet knyts ihop med de goda resultat och den stabila ekonomi som utmärker Region Jönköpings län.

Esther – tillitsbaserad styrning i praktiken

Senare under dagen följer gruppen ett Esther-nätverk  i Eksjö för att ta del av hur man arbetar med tillitsbaserad styrning:

– Esther-nätverken är ett fint exempel på hur bra vården  kan fungera när flera vårdgivare samlas och samverkar kring den äldre invånaren och hennes skiftande behov av vård och stöd, säger Mia Frisk, ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Vid studiebesöket får delegationen en närmare inblick i det arbetet som görs med och för äldre – och följa i Esthers fotspår på hennes resa genom vården i mötet med olika vårdgivare och kompetenser.

– Den nära vården med patientens behov i centrum är en viktig del i arbetet för bästa möjliga hälsa och en god och jämlik vård, säger Agneta Jansmyr. Vi behöver fortsätta att utveckla tilliten mellan olika aktörer, nivåer och professioner i syfte att öka samarbetet och möta invånarnas förväntningar på framtidens hälso- och sjukvård.

Kontakt

Anette Nilsson
Utvecklingsstrateg
070-2805314
anette.nilsson@rjl.se