Pressmeddelande 2 juni 2017: År 2030 ska primärvården stå för 30 procent av hälso- och sjukvården

Primärvården är basen i hälso- och sjukvården och vårdcentralen ska vara det självklara valet för invånarna. Förflyttningen från sluten till öppenvård, från sjukhus till vårdcentral och från vård till hälsofrämjande insatser är påbörjad. Arbetet får inte tappa fart och målet behöver bli tydligt och mätbart. Därför är vår nya målsättning att primärvården år 2030 ska stå för 30 procent den totala hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län ska utgå från människorna i Jönköpings län, och från deras behov, önskemål och förutsättningar. Vården ska ske i partnerskap mellan patient och vårdgivare. Alliansen, som styr Region Jönköpings län, har lagt fram sin budget 2018 för verksamhetsområdet folkhälsa och sjukvård. Budgetramarna är strikta. Det finns inget utrymme för stora reformer. De satsningar och det förändringsarbete som påbörjats fortsätter. Det handlar om att använda de 8,2 miljarderna vi har för hälso- och sjukvård på bästa sätt.

Bästa plats att växa upp och åldras på

– Vi har sedan tidigare målet att Jönköpings län ska vara bästa plats att växa upp på. Ett viktigt mål speciellt när vi ser att barn och unga mår allt sämre psykiskt. Nu breddar vi målet. Jönköpings län ska också vara bästa plats att åldras på. Våra äldre ska känna trygghet och tillit till att de får stöd och vård när de behöver det, säger Mia Frisk (KD) ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

30 procent år 2030

– Under 2018 ska en strategisk plan tas fram för hur vi når målet att primärvården år 2030 ska stå för 30 procent av de totala hälso- och sjukvården. I takt med att vi flyttar vård från sjukhusen till vårdcentralen måste även pengarna följa med. Vi kommer också att jobba med att förbättra hälsosamtalen, och fortsätta samverkan med kommunerna och civilsamhället kring hälsa och goda levnadsvanor, säger Helena Stålhammar (C) vice ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Tillnyktringsenhet och beroendemottagning

– Inom riskbruk, missbruk och beroende är samverkan med kommunerna nödvändigt. Utöver att en tillnyktringsenhet etableras under 2018 så hoppas jag att den beroendemottagning som är under utredning även den snart kan öppna, säger Britt Johansson (M).

”Vad är bäst för Esther?”

– Det finns fortfarande trösklar inom hälso- och sjukvården, både mellan kommun och region och mellan olika delar av regionens verksamhet. Dessa trösklar måste arbetas bort. I en personcentrerad vård måste frågan ”Hur vill Esther ha det?” genomsyra all verksamhet. Hälso- och sjukvården ska alltid utgå från hela människan och ske i partnerskap med patienten, säger Jimmy Henriksson (L).

Budget 2018 beslutas av nämnden för folkhälsa och sjukvård tisdag 27 juni 2017.

Äldre

 • Seniorvaccin: Ett samlat vaccinationspaket till länets 70 åringar med vaccin mot influensa, lunginflammation, bältros och påfyllt skydd mot stelkramp, difteri och kikhosta införs.
 • Äldre och multisjuka med särskilda behov ska särskilt uppmärksammas 
av vårdcentralerna.
 • Esther: Befolkningsstrukturen med allt fler äldre invånare, teknisk och digital utveckling och allt mer vård ges nära hemmet kräver nya samverkansstrukturer och resurseffektiva arbetssätt. Vi arbetar i samverkan utifrån länsinvånarnas perspektiv genom att utgå från frågan ”Vad är bäst för Esther?”.

Psykisk ohälsa

 • Tilläggsuppdrag specialiserad psykiatrisk öppenvård: Primärvårdens nuvarande uppdrag inom psykisk ohälsa utökas för att förbättra tillgängligheten till den psykiatriska vården. Utöver nuvarande stöd, utredning och behandling av lätt till måttlig psykisk ohälsa ska vårdcentralerna kunna ansöka om ett tilläggsuppdrag att driva specialiserad psykiatrisk öppenvård inklusive utredningar och behandling av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 • Fokus på tillgänglighet.
 • Psykosociala team på vårdcentralen: Särskilt fokus är på psykisk ohälsa eftersom det är den diagnos som ökar mest bland sjukskrivna personer.
Stöd, utredning och behandling av lätt till måttlig psykisk ohälsa.

Cancer

 • Hjärtats hus inrättas på fler platser i länet. Utvecklingen av mötesplatser och hälsocaféer för personer med kroniska sjukdomar och deras närstående fortsätter. Hjärtats hus är ett exempel på mötesplatser för invånare som har eller har haft cancer. Hjärtats hus som idag bara finns i Jönköping ska inrättas på fler platser i länet.
 • Diagnostiskt prostatcancercentrum: Möjligheterna för att utveckla ett diagnostiskt prostatacancercentrum på Höglandssjukhuset utreds.

 • Standardiserade vårdförlopp (SVF): Sedan 2015 har Region Jönköpings län arbetat intensivt med att införa standardiserade vårdförlopp (SVF). Fram till 2017 har 28 SVF implementerats, under 2018 planeras för införande av ytterligare tre till fem.


Barn och unga

 • Bättre tillgänglighet till BUP, barn- och ungdomspsykiatrin: Förbättra tillgänglighet till första besök, utredning och behandling.
 • Barnskyddsteam: Ett länsövergripande barnskyddsteam inrättas i projektform. Teamet ska bedriva utbildning och verka för att en generell kunskapsnivå inom samtliga hälso- och sjukvårdsinstanser upprätthålls, bedriva uppföljning och kvalitetssäkring och formulera rutiner för handläggning av barn som far illa.
 • Barn som vårdas inneliggande på sjukhus ska vårdas på barnkliniken.


Kontakt

Mia Frisk (KD), 070-699 40 17

Helena Stålhammar (C), 070-538 18 08

Britt Johansson (M), 073-417 43 13

Jimmy Henriksson (L), 070-632 42 70