Pressmeddelande 2 oktober 2017: Alliansen i Region Jönköpings län presenterar budget 2018

Den politiska ledningen för Region Jönköpings län presenterade 2 oktober sitt förslag till budget för 2018: Med sikte mot år 2030 - investering i personal och moderna vårdlokaler för framtidens välfärd och tillväxt.

Utmaningar väntar med befolkningsökning, stora investeringar och ökade förväntningar. Möjligheterna och redskapen finns i den nya tekniken, i nya arbetssätt och den medicintekniska utvecklingen. Medarbetarna är den främsta resursen i mötet med patienterna. Region Jönköpings län har under många år rankats högt i nationella mätningar när det gäller såväl hälso- och sjukvård, ekonomi och nöjdhet hos invånarna. Vi tar nu nästa steg för att framtidssäkra Region Jönköpings län med sikte mot 2030. 

  • Vill man vara bland de bästa måste man vara bäst på att förbättra. Målet är att flytta fram positionerna för Region Jönköpings län både nationellt och internationellt.
  • Vi ska bli Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, det innebär en satsning på toppmoderna vårdlokaler och kompetens. Vi skall behålla vår topposition som Sveriges bästa sjukvårdsregion. 

– Under 2018 går frågan om byggande av nya stambanor för höghastighetståg in i ett avgörande skede när Sverigeförhandlingen lämnar sin slutrapport. För Region Jönköpings län är det en av våra i särklass viktigaste regionala frågor där vi fortsätter att vara aktiva och pådrivande för ett positivt beslut, säger Malin Wengholm, regionstyrelsens ordförande, Moderaterna.

Budgeten omfattar nästan 11 miljarder kronor, varav cirka 9 miljarder kronor är inom hälso- och sjukvård, med en beräknad investeringsvolym på drygt 1 miljard kronor.

Primärvården år 2030 ska stå för 30 procent av hälso- och sjukvården

– Vi tar nu sikte mot de kommande 15 åren i arbetet med Framtidsplan för hälso- och sjukvård i Jönköpings län. Målet är att primärvården år 2030 ska stå för 30 procent av hälso- och sjukvården. Invånarna ska känna tillit till att vården finns nära och är god och trygg, säger Mia Frisk, Kristdemokraterna.

– Vi har sedan tidigare beslutat att Jönköpings län ska vara bästa plats att växa upp på. Nu breddar vi det och slår fast att detta också ska vara bästa plats att åldras på. Primärvården får ett tydligare uppdrag att samordna vården för äldre och vårdgarantin inom primärvården stärks. En samlad seniorvaccination för 70-åringar införs. En sammanhållen vård för ”Esther” bygger på en god samverkan mellan kommuner och region, säger Mia Frisk.

Vi investerar i kompetens och arbetsliv

– Vi är beroende av kompetenta och motiverade medarbetare för att kunna driva en bra verksamhet. Inom hälso- och sjukvården behövs konkreta åtgärder för att locka medarbetare att stanna inom vår verksamhet över tid. Vi stärker därför ersättningar till sjuksköterskor och undersköterskor i nattjänstgöring. Dessutom inrättar vi helt nya karriärtjänster för erfarna och yrkesskickliga sjuksköterskor som ett led i att behålla viktig kompetens i det patientnära arbetet och göra det mer lönsamt att arbeta i ett kvinnodominerat akademiskt yrke, säger Jimmy Ekström, Liberalerna.

Matchning och kompetensförsörjning är nyckelfrågor

Jönköpings län är känt för hög sysselsättning, företagande och entreprenörskap. En betydande del av de arbetssökande matchar dock inte arbetsgivarnas behov. En viktig faktor för att möta detta är att höja utbildningsnivån. Här ska Region Jönköpings län vara en aktiv part i samordningen av olika insatser som görs, eftersom kompetensförsörjning är en nyckelfråga för hela länet. Region Jönköpings län ska vara pådrivande gentemot nationella beslutsfattare och myndigheter för fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan och Jönköping University. Jönköpings län måste få del av en större andel av forskningsanslagen.

Infrastruktur och hållbart resande

Kollektivtrafiken förstärks med ytterligare 25 miljoner i utökad ram för 2018. Med det tillskottet har totalt 125 miljoner tillförts kollektivtrafiken senaste åren för satsningar och utbyggd trafik.

– Vi gör nu också en efterlängtad ändring i regelverket för färdtjänst som underlättar för både färdtjänstresenären, beställningscentral som chaufförer genom att ta bort förbudet att använda färdtjänst till vården som t.ex. vårdcentral och tandläkare. I förslagen till regional transportplan för Region Jönköpings län prioriteras fortsatta insatser på järnvägar och ökade satsningar på cykel, kollektivtrafik och trafiksäkerhet, säger Rune Backlund, Centerpartiet.

Kontakt:

Malin Wengholm, M, regionstyrelsens ordförande (övergripande, ekonomi)
070-357 83 33

Mia Frisk, KD, regionråd (hälso- och sjukvård)
036-32 40 17, 070-699 40 17

Rune Backlund, C, regionråd (infrastruktur och kollektivtrafik)
036-32 40 13, 070-279 61 57

Jimmy Ekström, L, gruppledare (medarbetare)
073-316 26 20 

Malin Olsson, M, regionråd (regional utveckling)
073-0794992