Region Jönköpings län ökar stödet till våldsutsatta

Mottagningen Alternativ till våld behandlar våldsutövare, men ökar nu också resurserna för att behandla våldsutsatta. Dan Rosenqvist, psykolog på mottagningen, är en av dem som genomför behandlingssamtal. Detta är en av de satsningar som sker i höst kring våld i nära relationer.
Mottagningen Alternativ till våld behandlar våldsutövare, men ökar nu också resurserna för att behandla våldsutsatta. Dan Rosenqvist, psykolog på mottagningen, är en av dem som genomför behandlingssamtal. Detta är en av de satsningar som sker i höst kring våld i nära relationer. Foto: Mikael Bergström

Hösten 2017 utökar Region Jönköpings län resurserna för att behandla personer som är utsatta för våld i nära relation. Vårdpersonal ska också få utbildning i hur frågor ska ställas om våld.

– Detta är helt i linje med det vi jobbat för i ett antal år. Det är viktigt att inte bara de som utövar våld i nära relation erbjuds psykoterapeutisk behandling, utan även de som utsätts för våld, säger Dan Rosenqvist, psykolog på mottagningen Alternativ till våld, ATV, i Jönköping.

Mottagningen behandlar cirka 70-80 våldsutövare per år, ofta män som utövar våld mot sin kvinnliga partner.

Utökning i höst

I augusti 2016 började mottagningen också att i liten skala behandla våldsutsatta, vilket lett till ett 30-tal behandlingar hittills.

Med hjälp av projektmedel från Socialstyrelsen kan nu detta arbete utökas till en heltidstjänst från augusti, ännu så länge begränsat till boende i Jönköping, Habo och Mullsjö.

– Den här verksamheten behövs. Vi vill sänka tröskeln in och göra den här möjligheten till hjälp mer lättillgänglig, säger Veronica Ottosson, folkhälsoutvecklare på Region Jönköpings län.

Kan själv ta kontakt

Den som är våldsutsatt kan själv ta kontakt med ATV, eller få hjälp med det genom kontakt med socialtjänstens mottagning för våldsutsatta, Kvinnojouren eller primärvårdens kuratorer.

– Vi har tidigare saknat att erbjuda den som utsatts för våld det som kommer efter våldet. Många bär fortfarande med sig våldet i form av mardrömmar, anspänningar och negativa tankar om sig själv, vilket påverkar den psykiska hälsan och förmågan att vara förälder, säger Dan Rosenqvist.

De flesta våldsutövare är män, de flesta våldsutsatta är kvinnor. Dock inte alltid, poängterar Dan Rosenqvist.

– Men våld från män är nästan alltid grövre och allvarligare. Våld ger en obalans i maktförhållandet. Det avgörande är inte örfilen i sig, utan hur den påverkar och skapar ett underläge.

Tydlig evidens för traumabehandling

Det behandlingsarbete som ATV arbetat med i sju år kring våldsutövare har haft karaktären av pionjärarbete.

– Men traumabehandlingen av våldsutsatta bygger på utprovade metoder med tydlig evidens.

Båda grupperna har stor skamproblematik. Utövaren just för att utöva våld, den utsatte för hur omgivningen betraktar den som inte lyckats bryta sig loss ur en våldsam relation.

Olika sorters våld

Samtidigt finns de våldsutövare och de utsatta som ATV möter sällan i samma relation.

– De våldsutsatta vi träffar är ofta utsatta för grovt maktvåld med mycket kontrollbehov, där det kan handla om liv eller död. Våldsutövarna vi behandlar utövar ofta mer situationsbetingat våld där, om behandlingen lyckas, det kan vara möjligt att fortsätta relationen, säger Dan Rosenqvist.

Webbutbildningar för vårdpersonal

I satsningen på stöd till våldsutsatta ingår också ett utbildningspaket till sjukvårdens medarbetare för att öka kunskapen om våld i nära relation och därmed möjligheten att upptäcka de patienter som är utsatta för våld.

– Vi önskar att så många som möjligt ska gå den. Det handlar om att veta hur och när vi ska fråga, och att veta hur vi definierar våld, säger Elinor Petersson, kurator på rehabiliteringscentrum i Värnamo, som ska arbeta med genomförandet av utbildningen i hela Region Jönköpings län.

– Vi räknar med att var tionde kvinna har våldsutsatthet i sin sjukdomshistoria. Målet måste vara att all vårdpersonal ska känna sig bekväm med att fråga de som söker hälso- och sjukvården med olika symtom om de är utsatta för våld, säger Veronica Ottosson.

Läs mer:

Alternativ till våld (Jönköpings kommuns hemsida) (Extern länk)