Varje Dag Räknas, är en nationell satsning för kortare väntetider och minskade regionala skillnader i cancervården. Standardiserade vårdförlopp utvecklas i cancervården. I dagsläget finns det 28 olika SVF för cancersjukdomar, tre till kommer under 2018. Region Jönköpings län inleder nu en artikelserie om SVF.

Standardiserade vårdförlopp har kortat utredningstiden vid misstanke om cancer

Varje Dag Räknas är en nationell satsning för kortare väntetider och minskade regionala skillnader i cancervården. I Jönköpings län har 9 600 länsbor utretts enligt standardiserat vårdförlopp sedan starten i april 2015.
Varje Dag Räknas är en nationell satsning för kortare väntetider och minskade regionala skillnader i cancervården. I Jönköpings län har 9 600 länsbor utretts enligt standardiserat vårdförlopp sedan starten i april 2015.

I april 2015 startade den nationella satsningen standardiserade vårdförlopp, SVF, i cancersjukvården. Sedan dess har 9 600 länsbor utretts enligt den standarden. I 1900 fall har det visat sig vara cancer och behandling har startat.

– Det innebär att 1900 har fått behandlingsstart efter en standardiserad utredning av misstanken om cancer. Samtidigt har 57 procent av de standardiserade vårdförloppen avbrutits, främst för att det inte var cancer. Det betyder mycket för patienter att få ett snabbt besked. Tydlig och skriftlig information om nästa steg är väldigt viktigt för att skapa trygghet för både patienter och närstående, säger Charlotte Carlsson, projektledare för SVF i Region Jönköpings län.

Hon konstaterar att Region Jönköpings län arbetar med en införandemodell som varit ganska framgångsrik.

”Aktiviteter sker parallellt”

– Under ett SVF sker många aktiviteter parallellt, kring IT-stöd, riktlinjer, kommunikation och arbetssätt. Ambitionen är att vi ska göra så lika som möjligt i landet, säger Charlotte Carlsson.

I dagsläget finns det 28 olika SVF för cancersjukdomar. Region Jönköpings län skickar löpande ut enkäter till ett slumpvis urval av patienter efter genomförd behandling. Det ger en bild av hur patienterna upplever vården i en standardiserad utredning.

– Vi har hittills skickat ut 1 500 enkäter. Vi ser att patienterna är relativt nöjda. De som fått en cancerdiagnos är mer nöjda med förloppet än de som avskrivs från misstanke om cancer. Delaktighet är en faktor som påverkar hur nöjd patienten blir. Patienter utrycker också att ”själen kommer in för sent”. Emotionellt stöd och delaktighet är områden som behöver utvecklas ytterligare.

Tiderna kortas

De nationella beskrivningarna av de standardiserade vårdförloppen anger tydligt hur lång tid varje led i aktuell process ska ta. För vissa cancerformer har det inneburit dramatiskt kortare tider, medan andra processer hade kommit ganska långt redan när SVF infördes.

Det nationella målet från Socialstyrelsen till år 2020 är att 70 procent av de som insjuknar för första gången i cancer ska utredas via SVF. Av dem ska 80 procent ha fått sin behandlingsstart inom angiven tid.

”Vi är på rätt väg”

– Vi har fortsatt utmaningar att arbeta med. Som exempel kan nämnas att nå bättre ledtider inom patologi och koloskopiverksamheten i vår region. Dessa verksamheter är några av de som ansökt om och beviljats stimulansmedel för utveckling av sina arbetssätt, och arbete pågår. Av de patienter i Region Jönköpings län som hittills genomgått ett SVF har i genomsnitt 62 procent fått sin behandlingsstart inom angiven tid. För en del diagnoser klarar vi redan målen men andra har mer att göra. Vi är på rätt väg.    

Projektet pågår till och med 2018 då ytterligare tre cancersjukdomar får sina SVF-beskrivningar.

- Även andra delar av sjukvården har visat intresse för SVF, till exempel inom rehabiliteringsvården, säger Charlotte Carlsson.

Läs mer:
Standardiserade vårdförlopp har kortat utredningstiden vid misstanke om cancer