Bäst tillgång och högst förtroende - gott betyg för länets hälso- och sjukvård

Nio av tio invånare i Jönköpings län anser sig ha tillgång till den hälso- och sjukvård man behöver och är samtidigt de som i nationell jämförelse allra tydligast uppfattar att vården ges på jämlika villkor. Förtroendet för hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län är dessutom det högsta i landet.

Resultaten presenteras i Hälso- och sjukvårdsbarometern som publiceras den 6 mars 2018, och undersökningen visar att vården i länet fortsatt står sig mycket väl i jämförelse med övriga regioner och landsting. 72 procent av de tillfrågade svarar att man har mycket eller ganska stort förtroende för länets hälso- och sjukvård i sin helhet – ett toppresultat som delas med ytterligare två landsting och regioner.

– I en tid då det talas mycket om välfärdens utmaningar är det väldigt glädjande att våra invånare ger länets hälso- och sjukvård höga betyg, säger regionråd Mia Frisk, ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård. Invånarnas upplevelser och erfarenheter av vården är viktig – inte minst i frågor som handlar om att den vård som ges uppfattas som jämlik, det vill säga att det är behovet av vård och inte något annat, som avgör.

God tillgänglighet i primärvården

Förtroende för primärvården har stärkts något jämfört med 2016 och 71 procent svarar att man har gott förtroende för länets vårdcentraler, vilket placerar Region Jönköpings län i topp. På frågan om hur man uppfattar väntetider, landar Region Jönköpings län på andra plats: 77 procent av de tillfrågade instämmer helt eller delvis i att väntetiden till besök på vårdcentralen är rimlig och 66 procent anser att väntetiden till besök och behandling på sjukhus är rimlig.

– Att hela tiden ta oss an nya utmaningar genom att utveckla, förbättra och förnya våra arbetssätt och tekniska lösningar, fortsätter Region Jönköpings län att framgångsrikt möta invånarnas behov av en god hälso- och sjukvård med hög kvalitet, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig. Bakom de goda resultaten döljer sig ett målmedvetet och engagerat arbete av våra medarbetare och chefer i såväl i primärvård som på våra sjukhus.

Högre förtroende för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Allt fler invånare upptäcker och använder 1177 Vårdguidens e-tjänster, där förtroendet också tydligt ökar. Förtroendet för 1177 Vårdguidens råd och hjälp via telefon och via webben är i stort sett oförändrade, där omkring 61 procent av de tillfrågade har mycket eller ganska stort förtroende för dessa tjänster.

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården. Målet med Hälso- och sjukvårdsbarometern är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och när­stående. Frågorna berör bland annat tillgång till hälso- och sjukvård, förtroende för hälso- och sjukvården, at­tityder till väntetider samt huruvida vården ges på lika villkor. I Jönköpings län har 1000 svar samlats in och totalt har regioner och landsting samlat in 41 174 svar under 2017.

Läs rapporten: Hälso- och sjukvårdsbarometern årsrapport 2017(pdf-dokument) (nytt fönster)

Läs mer: Vården i siffror(Extern länk) (nytt fönster)