Bra verksamhet och god ekonomi ger utmärkta förutsättningar för 2018

Bild med ungdomar och HR-konsulter från Region Jönköpings län.
Region Jönköpings län är en av länets största arbetsgivare och agerar på många olika arenor för att berätta om jobben och möjligheterna inom våra verksamheter. Vi behöver både rekrytera nya medarbetare och behålla vår kvalificerade och kompetenta personal för att säkra hälso- och sjukvård av högsta kvalitet även i framtiden. Foto: Johan W Avby

– Med en hälso- och sjukvård som hör till de allra bästa i Sverige och fortsatt stabil ekonomi, kan länets invånare glädja sig åt fina förutsättningar för att Jönköpings län ska vara bästa platsen att växa upp och åldras på, säger regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm. Det goda resultatet för 2017 ger utrymme att fortsätta att utveckla hälso- och sjukvården, investera i infrastruktur och satsa ytterligare för ett bra liv i en attraktiv region.

Målen för verksamheten är högt satta och omprövas inför varje nytt budgetår. Över hälften av de så kallade mätetalen hade 2017 resultat på samma nivå eller bättre: 16 mätetal har bättre resultat 2017 än 2016 och 7 har resultat på samma nivå som 2016. Mätetalen med bättre resultat finns framförallt inom medarbetareområdet. De 20 med sämre resultat finns inom tillgänglighet, men i jämförelse inom Sverige är tillgängligheten ändå god.

För första gången kom alla sjukhusen bland de sju bästa mellanstora sjukhusen när tidningen Dagens Medicins rankade Sveriges 61 akutsjukhus. Värnamo sjukhus, Höglandssjukhuset och Länssjukhuset Ryhov tog hem femte, sjätte och sjunde plats i klassen där totalt 35 sjukhus ingår som har förlossningsverksamhet och dygnet runt-öppen akutmottagning.

Stort förtroende

Förtroendet för hälso- och sjukvården som helhet är högst i Sverige. Det framgår av senaste Hälso- och sjukvårdsbarometern, där nio av tio invånare i länet anser att de sig ha tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Länets invånare anser också att vården ges på jämlika villkor. Förtroendet för primärvården har stärkts något och ligger i topp jämfört med andra regioner/landsting.

Samtidigt finns stora utmaningar inför framtiden, rekrytering av vårdpersonal är en sådan. Kostnaden för att hyra in vårdpersonal ökade 2017. Den utvecklingen är oroande och vi fortsätter nu det viktiga arbetet med den nationella strategin för att senast 1 januari 2019 vara oberoende av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården.

Samarbete och specialisering

I satsningen ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård” sprids nya arbetssätt. Målet är att primärvården ska vara basen i hälso- och sjukvården. Det förutsätter tätt samarbete mellan vårdcentraler och kliniker, och med kommunernas hemsjukvård när det handlar om de mest sjuka. Satsningen, som även handlar om att erbjuda mer hälsofrämjande insatser för att minska behovet av vård, har väckt intresse nåde nationellt och internationellt.

De senaste årens ökade specialisering där områden fördelats mellan länets sjukhus har lett till mer samverkan och bidrar också till en mer jämlik vård.

Utveckling av fler e-hälsotjänster och självservice bidrar till att frigöra resurser till dem som behöver vården bäst. 1177.se, boka och boka om vårdbesök, journalen via nätet, stöd och behandling via internet och formulär att fylla i digitalt före och efter besök är några exempel.

Satsning på infrastruktur

Höghastighetsjärnvägen och förslaget till regional transportplan som nu skickats till regeringen, lyfter betydelsen av satsningar på infrastruktur för den fortsatta regionala utvecklingen. Ett viktigt avstamp togs i december 2017 när Region Jönköpings län, Sverigeförhandlingen och de tre stationskommunerna Tranås, Jönköping och Värnamo skrev under ramavtalet om medfinansiering och trafikering av höghastighetsjärnväg.

Stabil ekonomi

Det ekonomiska resultatet för 2017 blev ett överskott med 366 miljoner kronor; 196 miljoner mer än budgeterat. Den ekonomiska ställningen är en av Sveriges bästa. Region Jönköpings län har som helhet en stabil ekonomi, även om det fortfarande finns ekonomiska obalanser i verksamheten.

– Vi fortsätter arbetet med att komma tillrätta med obalanserna, säger ekonomidirektör Jane Ydman. Trots dessa har vi ett gott ekonomiskt utgångsläge, vilket ger bra möjligheter inför kommande år med stora investeringar, samtidigt som befolkningsutvecklingen med allt fler yngre och äldre blir en utmaning.

Överskottet används främst till att finansiera investeringarna på länets tre sjukhus, vilket i sin tur bidrar till goda förutsättningar att möta framtidens krav på sjukvården.

Les Miserables – både publiksuccé och stora kostnader

Les Miserables spelades för utsålda salonger och blev en av årets största framgångar både publikt och konstnärligt. I efterhand visade sig dock utgifterna större än väntat.

Publikmässigt ökade antalet besökare och Smålands Musik och Teater nådde målet om fler än 70 000 besökare i Kulturhuset Spira med god marginal.  Nästan 32 000 kom till föreställningarna för barn och ungdomar, målet var minst 25 000. Dessutom nåddes nästan målet om 30 000 besökare på föreställningar runt om i länet.

Hållbar utveckling

Programmet för hållbar utveckling har ambitiösa mål och här syns en glädjande utveckling. De flesta målen för 2017 nåddes helt eller delvis. Bland annat minskade bilresorna i tjänsten och förskrivningen av antibiotika i öppenvården. Andelen svenskodlad frukt och grönsaker har ökat, liksom andelen vegetariska luncher i våra restauranger. Mellan 2009 och 2016 ökade andelen ekologiska livsmedel från 9 procent till 42 procent. Målet till 2020 är minst 60 procent.

Satsningen på laddhybridbussarna tillsammans med Värnamo kommun bidrar till att klara målen om förnybara drivmedel. Fler kommuners stadstrafik står på tur att få liknande system.

Den glädjande utvecklingen bekräftas i Sveriges Kommuner och Landstings Öppna jämförelser av sex områden i regionernas och landstingens miljöarbete 2009–2016. Region Jönköpings län håller hög och jämn nivå och när resultaten vägs samman placerar vi oss i topp. Vi är bland annat bäst på att minska energianvändningen, vi har hög andel avfallsåtervinning och vi har halverat utsläppet av medicinska gaser.

Fler medarbetare

För att möta personalomsättningen rekryterades över 1 000 tillsvidareanställa medarbetare under 2017 och sammantaget ökade vi med 205 medarbetare (faktiska årsarbetare) jämfört med 2016. Vid årsskiftet var antalet anställda 10 539. Brist på sjuksköterskor, specialistläkare och tandläkare gör att det finns fortsatt rekryteringsbehov inom en del verksamheter.

Fler AT- och ST-läkartjänster och vidareutbildning med lön till specialistsjuksköterska är exempel på åtgärder för att rekrytera personal. På längre sikt hoppas vi att kunna rekrytera bland de blivande läkare som utbildas i länet från sin sjätte termin. I januari 2019 välkomnar vi de första 30 läkarstudenterna.

Fler som önskat, har kunnat gå upp till heltid. Heltid som norm ska vara genomförd i slutet av 2018.

De senaste årens ökning av sjukfrånvaron bröts och istället minskade den något 2017.

– Jag är imponerad över medarbetarna och verksamheterna som med engagemang och kompetens på ett mycket bra sätt utvecklar vår verksamhet inom både hälso- och sjukvård och regional utveckling, säger regiondirektör Agneta Jansmyr.

Snabbspår för akademiker

Värnamo folkhögskola och Sörängens folkhögskola i Nässjö har satsat på ”snabbspår i svenska” för akademiker. Skolorna tog över den utbildning i ”sjukvårdssvenska” för utlandsutbildade läkare, tandläkare och specialistsjuksköterskor som Region Jönköpings län tidigare köpte in. Deltagarna har en fast tjänst och varvar arbete inom Region Jönköpings län med studier i svenska.

Med ”Vägen till legitimation”, den skräddarsydda utbildningen i det svenska hälso- och sjukvårdsystemet, har ett antal utlandsfödda akademikerna tagit ett steg närmare svensk legitimation och arbetsmarknad. Utbildningen har genomförts på Hälsohögskolan i Jönköping i samarbete med Region Jönköpings län, dess akademi för hälsa och vård Futurum, Arbetsförmedlingen och Folkuniversitetet.

40 nya miljoner från KK-stiftelsen

Region Jönköpings län och stiftelsehögskolan Jönköping University har sedan flera år ett väl inarbetat samarbete inom olika områden, framförallt för utbildning av vårdpersonal och det regionala forskningsprogrammet. I januari 2017 blev Jönköping University en av fyra så kallade KK-miljöer.

Det tioåriga avtalet mellan Jönköping University och Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) ger högskolan möjlighet att mer långsiktigt planera sin forskning tillsammans med sina samarbetspartners, bland andra Region Jönköpings län.

KK-stiftelsens satsning med 40 miljoner kronor i olika forsknings- och utbildningsaktiviteter har stor strategisk betydelse för näringslivet och länet.

Plattform tar vara på kompetens

En av de viktigaste faktorerna för tillväxt och utveckling är tillgång på personal. Liksom övriga organisationer i Sverige med regionalt utvecklingsansvar har Region Jönköpings län det nationella uppdraget att ta fram en regional kompetensplattform.

Arbetet med kompetensplattformen utgår från tre utmaningar: Matchning, attitydpåverkan och integration. Det handlar om att tillsammans med länets aktörer samverka för att säkra kompetensförsörjningen på kort och lång sikt och att ta vara på kompetensen hos varje individ.

Stadsresorna ökar

Under 2017 gjordes 22,4 miljoner resor. Totalt sett är det en liten minskning, men vi ser ändå att resandet i stadstrafik i Jönköping ökade något i Jönköping och inom regionbusstrafiken. Resorna med serviceresor, både färdtjänst- och sjukresor, blev fler.

Kontakt

Malin Wengholm
regionstyrelsens ordförande (M)
0725-31 80 96

Agneta Jansmyr
Regiondirektör
0730-92 40 70

Texten publicerad: 13 mars 2018