Länets invånare nöjda med tillgänglighet och bemötande på vårdcentralen

När patienter i länet svarar på frågor om hur besöket i primärvården upplevs, hör tillgänglighet och bemötande till det man är allra mest nöjd med. Den stora andelen av patienterna, 84 procent, anser sig ha fått komma till sin vårdcentral inom rimlig tid och nio av tio patienter upplever att man blir bemött med respekt oavsett kön, sexuell läggning eller ålder. För riket som helhet svarar 77 procent att man fått besöka vårdcentralen inom rimlig tid.

Det visar resultaten för Nationell Patientenkät som genomfördes inom primärvården i oktober 2017, där patienter som träffat läkare på vårdcentral tillfrågas om sin upplevelse av vården. 

Utöver frågor om tillgänglighet och bemötande, svarar patienterna också på ur man upplever kontinuitet, kunskap och emotionellt stöd, liksom hur man uppfattar möjligheten att vara involverad och delaktig i den egna vården. 

– Vår primärvård hör till den bästa i landet och självklart är det mycket glädjande att våra invånare upplever att vården är tillgänglig och ges med respekt och omsorg om den enskilde, säger regionråd Mia Frisk, ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård. 

Frågorna om involvering och delaktighet undersöker i vilken utsträckning patienten upplever att hänsyn tas till de egna önskemålen gällande den egna vården. 

– Det är ett viktigt utvecklingsområde och kan till exempel handla om hur vi i ännu högre grad hjälper patienter och närstående att vara delaktiga i besluten kring den egna vården, säger Mia Frisk. 

Hjälper vårdcentraler lära av varandra

Den nationella patientenkäten redovisar också enskilda vårdcentralers resultat i mätningen och  får inflytande i det fortsatta arbetet med utveckling primärvården, menar hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig. 

– Undersökningen har betydelse utifrån att svaren, tillsammans med de kommentarer som patienterna har möjlighet att lämna, hjälper vårdcentralerna att lära av varandra och ger möjlighet att på ett bra sätt följa upp, stödja och utveckla primärvården i Region Jönköpings län, säger Mats Bojestig. 

Om Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar, och i årets upplaga har drygt 80 000 patienter över 15 år besvarat frågor om sitt besök i primärvården. 

Av dessa har nära 37 000 personer har valt att lämna kommentarer, så kallade öppna svar. Svarsfrekvensen 35 procent är lägre än vid föregående mätning. Andelen digitala svar ökar dock, vilket är ett viktig steg för snabbare återkoppling av patienternas upplevelse till hälso- och sjukvårdens verksamheter. 

Ta del av resultaten här: Nationell Patientenkät primärvård 2017(Extern länk)